Regulamin korzystania z niniejszej witryny internetowej

Wyłączenie odpowiedzialności


Witryna ta jest własnością, a także jest administrowana przez firmę Teknos Group Oy i/lub jej podmioty stowarzyszone (“Teknos”).
Korzystanie z niniejszej witryny oznacza akceptację poniższego regulaminu.

1. Prawa autorskie
Firma Teknos jest posiadaczem praw autorskich do zawartych na niniejszej witrynie materiałów oraz dostępnego na niej oprogramowania.

Firma Teknos udziela użytkownikom zgody na przeglądanie oraz pobieranie materiałów z niniejszej witryny wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Zgoda ta nie pociąga za sobą przeniesienia jakichkolwiek praw do materiałów ani oprogramowania.

Ponadto zgoda ta jest udzielana w oparciu o następujące ograniczenia:
1. Zabronione jest usuwanie oznaczeń praw autorskich oraz innych praw chronionych.
2. Niedozwolone jest wprowadzanie zmian w materiałach.
3. Zabronione jest ich kopiowanie, powielanie, transmitowanie, przegrywanie na inne nośniki oraz jakiekolwiek rozpowszechnianie.

2. Znaki towarowe
Znaki towarowe oraz graficzne (loga) znajdujące się w niniejszej witrynie są własnością firmy Teknos. Bez wyraźnej zgody firmy Teknos użytkownik w żaden sposób nie uzyskuje licencji czy pozwolenia na wykorzystywanie znaków towarowych i/lub graficznych.

3. Użytkownicy międzynarodowi, prawo właściwe a lokalizacja
Firma Teknos nie gwarantuje, że materiały znajdujące się w niniejszej witrynie, bądź produkty w niej opisane mają zastosowanie lub są dostępne we wszystkich krajach.

Postanowienia niniejszego regulaminu zostały sporządzone zgodnie z prawem duńskim. Kwestie sporne odnoszące się do regulaminu oraz dotyczące korzystania z niniejszej witryny winny być rozstrzygane przez sąd w Kolding w Danii.

4. Polityka integralności
Firma Teknos szanuje integralność każdej osoby odwiedzającej jej witrynę internetową. Polityka ta określa, w jaki sposób firma Teknos może gromadzić oraz wykorzystywać informacje.

4.1 Dane osobowe
Firma Teknos za pośrednictwem swojej witryny nie przechowuje danych osobowych umożliwiających identyfikację (tj. nazwy użytkownika, adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail), o ile użytkownik sam ich nie przekaże firmie Teknos. Jeśli użytkownik nie chce, aby jego dane osobowe zostały zapisane, nie powinien ich przekazywać firmie Teknos.

W przypadku, gdy użytkownik przekaże swoje dane osobowe firmie Teknos, ma ona prawo do ich przechowywania a następnie przetwarzania w celu poznania określonych oczekiwań użytkownika i tym samym ulepszenia produktów i usług przez nią oferowanych. Firma Teknos lub strona trzecia np. centrum realizacji może wykorzystać te informacje do kontaktów z użytkownikiem i/lub udzielić stronom trzecim dostępu do danych osobowych uniemożliwiających identyfikację w celu uzyskania informacji na temat osób odwiedzających witrynę firmy Teknos.

4.2 Inne dane
Firma Teknos od czasu do czasu będzie automatycznie gromadzić dane, które nie będą umożliwiały ustalenia tożsamości, np. dane o rodzaju przeglądarki internetowej, z której użytkownik korzysta, systemie operacyjnym, a także o domenie, z której nastąpiło przekierowanie do witryny firmy Teknos.

4.3 Ciasteczka
Zapoznaj się z naszą Polityką Cookies dotyczącą ciasteczek

5. Zwolnienie z odpowiedzialności
Wszelkie dostępne w niniejszej witrynie treści, łącznie z informacjami, materiałami, funkcjami i oprogramowaniem są udostępniane w dostarczonej formie, bez jakiejkolwiek wyraźnej bądź dorozumianej gwarancji w odniesieniu do wykorzystywania, odpowiedniości czy przydatności do realizacji określonych celów.


Firma Teknos nie gwarantuje, że informacje zawarte w tej witrynie są poprawne lub kompletne. Jak również nie zapewnia gwarancji co do niezawodności zaleceń, ocen, instrukcji bądź innych informacji dostępnych w niniejszej witrynie lub za jej pośrednictwem. W dowolnym momencie firma Teknos może wprowadzić zmiany odnoszące się do informacji, usług i oprogramowania, które są dostępne w niniejszej witrynie, co dotyczy także opisanych w niej produktów, przy czym firma Teknos nie będzie ponosić z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

Użytkownik korzysta z witryny na własną odpowiedzialność.. W żadnym przypadku firma Teknos nie ponosi odpowiedzialności za straty, które mogą wynikać z korzystania (lub braku takiej możliwości) z niniejszej witryny, co obejmuje usterki, błędy bądź przeoczenia w kwestiach informacyjnych, usługach bądź w dostępnym w witrynie oprogramowaniu. Firma Teknos nie ponosi także odpowiedzialności za ataki wirusów spowodowane korzystaniem z niniejszej witryny.

Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności odnosi się do wszystkich strat bezpośrednich lub pośrednich, łącznie ze stratami w zakresie utraconych zysków, strat w ramach działalności, utraty danych, programów bądź innych danych systemu przetwarzania danych użytkownika. To ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie, nawet jeśli firma Teknos została wyraźnie poinformowana o możliwości wystąpienia szkód.

Firma Teknos nie ponosi odpowiedzialności za witryny do niej nienależące, do których użytkownik może uzyskać dostęp za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej. Użytkownik korzysta z takich witryn wyłącznie na własną odpowiedzialność..

Firma Teknos nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki użytkownik wykorzystuje treści zawarte w niniejszej witrynie, łącznie z naruszeniem praw stron trzecich za pomocą niniejszej witryny bądź z wykorzystaniem dostępnych informacji/funkcji.

Zawartość tej witryny jest własnością The Teknos Group.
© 2010 Teknos Group Oy. Wszelkie prawa zastrzeżone